Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Topic s.c.

Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lodz-Polen.

 

Artikel 1 – Algemeen 
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Topic s.c. nader te noemen “Topic”. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Topic een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. 


1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten, iedere handeling en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook, door of met Topic. 


1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met ons overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, opdracht, levering, overeenkomst of handeling waarop zij betrekking heeft. 


1.4 Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij Topic de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 


1.5 Indien Topic en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij de uitvoering van bepaalde aanbiedingen, opdrachten, leveringen van goederen en/of diensten, handelingen of verkoopovereenkomsten ten behoeve van dezelfde wederpartij, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Topic van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 


1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 
1.7 Indien Topic niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Topic in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 – Aanbiedingen 

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Topic, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld. 


2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden Topic niet, tenzij zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 
2.3 De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor Topic. 


2.4 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

 
2.5 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten Topic niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld. 


2.6 In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

Artikel 3 – Bestellingen 

3.1 Bestellingen door particulieren, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering van bestellingen via internet zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt en betaling blijft uit, is Topic gerechtigd handlingkosten te berekenen. 


3.2 Bij het plaatsen van een bestelling, beneden een in de online catalogus opgenomen orderwaarde, worden behandelingskosten in rekening gebracht. 

Artikel 4 – Levering en transport 

4.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst. 


4.2 Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli. 


4.3 Topic is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. 


4.4 Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Topic zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren. 


4.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat Topic de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij door Topic zijn ontvangen. 


4.6 Zodra Topic kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn. 

Artikel 5 – Risico 

5.1 Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor risico van Topic en voor rekening van de koper, door een door Topic aangewezen vervoerder, tenzij anders overeengekomen. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres. 


5.2 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, worden deze door Topic opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. 

Artikel 6 – Garantie 
6.1 Topic verleent garantie m.b.t. door Topic geleverde producten voor een periode van zes maanden na levering. De garantie van Topic geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder onze voorkennis en goedkeuring of andere omstandigheden buiten de controle van Topic. 


6.2 Op door derden aan Topic geleverde onderdelen wordt door Topic niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Topic verleent. 


6.3 Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 


6.4 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en, indien door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 


6.5 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Topic allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangen wij, ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. Topic sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit. 


6.6 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig nakomt, is Topic niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt. 

Artikel 7 – Reclamatie

 7.1 Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan Topic te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voorzover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld. 


7.2 Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling 
genomen. 

Artikel 8 – Retourzending 

8.1 Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Topic, niet aanvaard. 


8.2 Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Topic te wijten is, zijn voor rekening en risico van Topic. 


8.3 Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Topic gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, danwel bijgesloten te 
worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen. 


8.4 Topic is gerechtigd om bij de retourzendingen, welke niet zijn te wijten aan door Topic gemaakte fouten, 20% verwerkingskosten in rekening te brengen. 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Topic totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Topic gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 


9.2 Geleverde goederen kunnen terstond door Topic worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, of Topic gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname zullen blijken te hebben. 


9.3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Topic gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Topic is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zonodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Topic op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. 


9.4 Door Topic geleverde goederen, die ingevolge lid 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

Artikel 10 – Overmacht 

10.1 Topic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Topic daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 


10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Topic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Topic niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 


10.3 Topic heeft het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Topic tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. 


10.4 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen. 


10.5 Bij overmacht van naar ons inziens blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 


10.6 Topic is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht. 

Artikel 11 – Onvoorziene omstandigheden

 11.1 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 12 – Betalingen 

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bank- of girorekening. 


12.2 Indien een bestelling in gedeelten is geleverd, is Topic gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor binnen de gestelde betalingstermijn betaling te verlangen. 


12.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichting voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Topic gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van haar betalingsverplichting. 


12.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 


12.5 Indien Topic na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, ook nadat Topic een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft Topic het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Topic te bepalen termijn en op de wijze zoals door Topic zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van haar (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Topic niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met Topic gesloten overeenkomst verplicht.

 
12.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Topic aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten. 

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

13.1 De aansprakelijkheid van Topic in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel. 


13.2 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Topic niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom 

14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Topic. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 


14.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding. 

Artikel 15 – Bewijs 
15.1 Behoudens tegenbewijs zijn in geval van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Topic beslissend. 

Artikel 16 – Rechtskeuze en bevoegde rechter 
16.1 Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en Topic wordt uitsluitend beheerst door het Poolse recht.

 
16.2 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met, of voortvloeiende uit de met Topic gesloten overeenkomsten zullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de rechter van onze plaats van vestiging. Wij blijven echter bevoegd ons te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. 


16.3 Er is sprake van een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt. 


16.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


16.5 Indien de koper een consument is heeft hij gedurende één maand het recht te kiezen voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. 

Artikel 17 – Vindplaats voorwaarden 
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Lodz-Polen
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Topic.

17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend 

Januari 2019