Privacy statement

Dit is de Privacy Verklaring van Topic S.c. te Lodz/Polen, tevens handelend onder de naam Topic Educational.

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Topic S.c. omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via haar websites, de nieuwsbrieven die verstuurd worden vanuit de diverse handelsnamen en de webshop www.topiceducational.com (hierna te noemen: de ‘Website’).

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Topic S.c.

Topic S.c. waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Topic S.c. zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Topic S.c. respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar Website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Bestellingen

Indien u een bestelling plaatst, heeft Topic S.c. de volgende (persoons)gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen:

 • Voorletter(s) en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • Bezorggegevens indien deze afwijken van de opgegeven factuurgegevens;
 • Betaalgegevens.

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan Topic S.c. uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen van Topic S.c..

E-mailnieuwsbrief

Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door Topic S.c. worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van Topic S.c..

Verzoek om informatie

Indien u Topic S.c. verzoekt om informatie (zoals catalogi, brochures en dergelijke) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam;
 • Bezorgadres;
 • E-mailadres.

Afhankelijk van de informatie aanvraag, kan het zijn dat u daarnaast de volgende (persoons)gegevens dient te verstrekken:

 • Naam organisatie;
 • Afdeling/studierichting;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres (in het geval van betaalde informatie)

Toegang tot het besloten gedeelte

Om toegang te krijgen tot de besloten gedeelten van de Website, bijvoorbeeld Mijn Account (hierna te noemen: het ‘Besloten Gedeelte’), dient u een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam, man/vrouw
 • Volledige adresgegevens
 • E-mailadres.

Deze gegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account.

Deze door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening en, indien u hier geen bezwaar tegen heeft, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van Topic S.c..

Overige vormen van gebruik

Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Topic S.c.;
 • het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening;
 • het doen van marktonderzoek;
 • ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan;
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Topic S.c..

 

Overige gegevens

Topic S.c. legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze Website.

Topic S.c. legt slechts informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op het Besloten Gedeelte vast (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via uw account misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten die toegankelijk zijn via het Besloten Gedeelte.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. Topic S.c. gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Topic S.c. uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Topic S.c. verstrekt uw gegevens niet aan derden

Topic S.c. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Topic S.c. van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Topic S.c.:

 • per e-mail: info@topiceducational.com
 • of schriftelijk: Topic Educational S.c., Natolin 48, PL-92-701 Lodz, Polen

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Op het Besloten Gedeelte kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Topic S.c.:

 • per e-mail: info@topiceducational.com
 • of schriftelijk: Topic S.c., Natolin 48, PL-92-701 Lodz, Polen

Privacy beleid van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Topic S.c. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Topic S.c. adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op de Website. Topic S.c. adviseert dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Topic S.c. verstrekt.

Vragen

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Topic S.c.
Afdeling Klantenservice
Natolin 48, PL-92-701 Lodz, Polen

© 2017 Topic S.c.